Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! RHok-academie - Etterbeek
Adjunct-directeur GO! BS De Wimpel - Elsene
Directeur GO! BS Kasteel Beiaard - Neder-Over-Heembeek

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Bestuur

Het bestuur van de scholengroep kent verschillende beslissingsniveaus.

De algemeen directeur is de manager van de scholengroep en is bevoegd voor het opstellen van het budgettair meerjarenplan en de begroting van de scholengroep, de taakverdeling van het ondersteunend personeel, het beheer van de gemeenschappelijke keuken, het beheer en de invulling van het contractueel personeelskader, kleine infrastructuurwerken en het formuleren van voorstellen inzake grote infrastructuurwerken.

De Directieraad, voorgezeten door de algemeen directeur, bestaat uit de coördinerend directeurs en alle verantwoordelijken van de stafdiensten. De Directieraad is een platform van informatieuitwisseling en overleg op centraal niveau, stelt de agenda op voor het Dagelijks Bestuur en doet het voorbereidend werk.

Het College van Directeurs dat eveneens wordt voorgezeten door de algemeen directeur bestaat uit meer dan 70 directeurs van alle instellingen van de scholengroep. Het is vooral bevoegd voor het pedagogische en het personeelsbeleid. Omwille van de grootte van dit College van Directeurs en in het kader van een meer werkbare samenstelling, worden per onderwijsniveau een aantal leden verkozen uit dit College en afgevaardigd naar het Dagelijks Bestuur dat de bevoegdheden uitoefent namens het College. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld: 1 vertegenwoordiger van de kinderdagverblijven, 2 uit het basisonderwijs, 1 van het secundair niveau, 1 buitengewoon onderwijs, 1 deeltijds kunstonderwijs, 1 CLB en 1 uit het volwassenenonderwijs.

De Raad van Bestuur is bevoegd en neemt de eindbeslissing voor wat betreft het materieel en financieel beleid van de scholengroep. De leden van de RvB zijn: Julien Meganck (voorzitter), Luc Crahaij (ondervoorzitter), Katrien Bonneux, Els Consuegra, Rita De Boeck, Filip Moeykens, Frank Noten, Ivo Van Akelijen en Ludy Van Buyten.

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506